Koledy Christmas Carols by Oratorium Ensamble  CD
Koledy Christmas Carols by Oratorium Ensamble  CD
Koledy Christmas Carols by Oratorium Ensamble  CD
Koledy Christmas Carols by Oratorium Ensamble  CD
Koledy Christmas Carols by Oratorium Ensamble  CD

Koledy Christmas Carols by Oratorium Ensamble CD

Sale price$28.00
SKU: MARK2927
Quantity:

Christmas carols performed by the musical group ORATORIUM .
Koledy w wykonaniu zespolu Białe Święta.

Silent Night
Nie p³acz juz dziecina

Gdy siê Chrystus rodzi
Pójdzmy wszyscy
Wœród nocnej ciszy
Lulaj¿e Jezuniu
Raduj siê dzisiaj
Jezus malusieñki
Bosy pastuszek
Zaœnij dziecino
Dzisiaj w Betlejem
Œwieci gwiazdka
Anio³ pasterzom mówi³
Gdy œliczna panna
Mêdrcy œwiata
Nie by³o miejsca
Byæ tam gdzie ty
Do szopy hej pasterze
Nowy Rok bierzy
Anielski chór
Lulaj go Matko
P³onie gwiazda
Hej kolêda

Total running time: 63minutes, 46 seconds
By MARK 2927 MCD