900 Fine Gold Coin - Replica of the 1577 Gdansk Siege Grosz
900 Fine Gold Coin - Replica of the 1577 Gdansk Siege Grosz
900 Fine Gold Coin - Replica of the 1577 Gdansk Siege Grosz

900 Fine Gold Coin - Replica of the 1577 Gdansk Siege Grosz

Sale price$1,750.00
SKU: 2010
Quantity:

Replica of the 1577 Gdańsk Siege Grosz

900 proof Fine Gold Numismat

Replika grosza 1577 gdańskiego

Numizmat Złocie próby 900

The PERFECT GIFT FOR BAPTISM, COMMUNION, WEDDING… Masterous execution in 900 proof gold.

The obverse side has two crosses under a crown (the coat of arms of Gdańsk) and the date 15-77. On the rim is the inscription: GROSSVS x CIVI x GEDANENSIS. The reverses side has a bust of Christ with the royal apple in his hand. On the rim is the inscription: DEFENDE NOS CHRISTE (Christ Defend Us).

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

At the beginning of the reign of Stephen Báthory (1576—1586) an indelible stigma was left in the rebellious city of Gdańsk, which had not recognized his election as King. Báthory replied with immediate repression, i.e. with the interdiction, driving the entire Vistula's rafting to Elbląg, and in the early spring of the year 1577 began the ten-month siege of the city. A memento of the siege is the first Polish siege-coins that the city had to strike the payment of the soldier's pay for the mercenary soldier. These coins bear the home page instead of the King's bust portrait, a torso or full standing figure of Christ and in different variants the inscription: DEFENDE NOS CHRISTE SALVATOR, i.e. Christ Defend Us, the Savior. On the backside, the city coat of arms was traditionally placed.

The Gdańsk mint during the siege was initially conducted by Kasper Goebel who did not put neither hide nor hair on his coins. After his imprisonment on charge of high treason, i.e. favorings to the Polish King his position was taken over by Walter Tallemann from Lübeck, who marked his coins with the sign of the jackdaw. The mintage of gold coins was commissioned by the Italian Gratianus Gonzalo, a current citizen of the Gdańsk. Due to lack of raw materials, as in all circumstances of war, they pierced the silver church coins, also confiscated and melted works of high-class art of artistic and historical significance. Moreover in the besieged Gdańsk, old coins and foreign coins with the small town's coat of arms or hooks (cachets) remained in circulation.

In December 1577, there was a honorable and mutually beneficial arrangement. The city of Gdańsk submitted the King homage and 200,000 złoty of wartime contributions. The King generously resigned from the exercise of the statutes of 1570, subordinating Gdańsk from royal authority.

The coins of the besieged city of Gdańsk from 1577 are the only Polish minted coins, and thus in Polish numismatics, bearing the image of Christ.

Free Gift
• Stylized Box with the SMP signature.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

DOSKONAŁY PREZENT NA CHRZEST, KOMUNIĘ, ŚLUB… Kunsztowne wykonanie ze złota próby 900.

Awers dwa krzyże pod koroną (herb Gdańska) i data 15-77. W otoku napis: GROSSVS x CIVI x GEDANENSIS. Rewersy popiersie Chrystusa z jabłkiem królewskim w dłoni. W otoku napis: DEFENDE NOS CHRISTE (broń nas Chryste).

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Na początku panowania Stefana Batorego (1576—1586) odcisnął swe piętno bunt miasta Gdańska, które nie uznało jego wyboru na króla. Batory odpowiedział od razu represją, tj. zakazem handlu, kierując cały spław wiślany do Elbląga, a wczesną wiosną 1577 roku rozpoczął dziesięciomiesięczne oblężenie miasta. Pamiątką tego oblężenia są pierwsze polskie monety oblężnicze, które miasto musiało wybić na opłacenie żołdu dla zaciężnego żołnierza. Monety te noszą na stronie głównej zamiast portretu królewskiego popiersie, półpostać lub całą stojącą postać Chrystusa oraz w różnych wariantach napis: DEFENDE NOS CHRISTE SALVATOR, tj. broń nas Chryste, Zbawicielu. Na stronie odwrotnej tradycyjnie umieszczono herb miasta.

Mennicę gdańską podczas oblężenia prowadził początkowo Kasper Goebel, który nie kładł żadnego znaku na swych monetach. Po jego uwięzieniu pod zarzutem zdrady stanu tj. sprzyjania królowi polskiemu stanowisko jego objął Walter Tallemann z Lubeki, znaczący swe monety znakiem kawki. Bicie monet złotych zlecono Włochowi Gracjanowi Gonzalo, wówczas już obywatelowi gdańskiemu. Z powodu braku surowca, tak jak w każdych okolicznościach wojennych, przebito na monety srebra kościelne, konfiskując i przetapiając także dzieła sztuki wysokiej klasy artystycznej i dużym znaczeniu historycznym. Ponadto pozostające w obiegu w oblężonym Gdańsku dawne monety i obce kontrsygnowano małymi stempelkami z herbem miasta lub hakami (gmerkami).

W grudniu 1577 r. doszło do honorowego i korzystnego dla obu stron układu. Miasto Gdańsk złożyło królowi hołd i 200.000 złp kontrybucji wojennej. Król wspaniałomyślnie zrezygnował z wykonywania statutów z 1570 r. uzależniających Gdańsk od władzy królewskiej.

Monety oblężonego miasta Gdańska z 1577 r. są jedynymi w mennictwie polskim a tym samym w numizmatyce polskiej, noszącymi wyobrażenie Chrystusa.

Upominek
• Stylizowane pudełko z sygnaturą SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately via USPS Registered Priority Mail with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie przez Zarejestrowani USPS Priority Mail z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number 4000112
Edition Limited Edition Collection of 1577
Only 25 available for US
Country Poland
Weight 0.28 oz
Stamp Mirror
Alloy Gold (Au) 900
Diameter 0.83"
Condition Uncirculated
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu 4000112
Nakład Limitowana edycja kolekcji 1577
Tylko 25 przeznaczono na rynek USA
Kraj Polska
Waga 8 g
Stempel Lustrzany
Stop Złoto (Au) 900
Średnica 21 mm
Stan Menniczy

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.