BDL vol.7 Shapes - Ksztalty +CD (Bilingual)

BDL vol.7 Shapes - Ksztalty +CD (Bilingual)

Sale price$9.95
SKU: BK2807
Quantity:

Part 7: Shapes

Britannica Discovery Library

Część 7: Kształty

Britannica Discovery Library

Author: Pamela Dell
Illustrations: Joseph Taylor
Autor: Pamela Dell
Ilustracje: Joseph Taylor

Bilingual educational book—the source of knowledge and entertainment to be used by Parents and Teachers of children above 3 years of age, plus a free Audio CD of the English text.

In this book, you will:
discover interesting things about shapes
learn new words
answer fun questions
play a shape matching game
find more shape activities at the back of the book

Dwujęzyczna książeczka edukacyjna—źródło wiedzy i rozrywki do wykorzystania przez Rodziców i Nauczycieli dzieci powyżej lat 3, w dodatku gratis Audio CD angielskiego tekstu.

Dzięki tej książce:
dowiesz się interesujących rzeczy o kształtach
poznasz nowe słowa
odpowiesz na ciekawe pytania
pobawisz się w dopasowywanie kształtów
znajdziesz jeszcze więcej „kształtnych” gier i zabaw na końcu książki

Each of the twelve volumes of the Britannica Discovery Library Series is designed to ensure that children get to learn while playing with the world around them. Britannica Discovery Library is about reading, which may be used for several years, during which children go from the listening stage of text being read to their own independent reading.

Every volume of the Britannica Discovery Library, in addition to richly illustrated text, contains a number of valuable additions:
• "Boxes with questions," are scattered throughout the volume, an important interactive element, engaging the child to make independent observations, thinking about themselves, and in many cases, starting the creative imagination within the framework of a given topic.
• "A Glossary," in Polish, which provides definitions of more difficult or less familiar words, is found at the end of each volume.
• Section in Polish "Inquisitive methods…" at the end of each of the first eleven volumes, offers fun and interesting activities related to the subject matter of the book. Each exercise is aimed at enhancing the skills of the child, and simultaneously enabling them to better understand the world. The twelfth volume exclusively contains games, entertainment, riddles, etc.
• Section in Polish "How to help children…" contained in each volume, provides guidance on how to use the proposed activities and states a rich source of information on the subject of child development, the possibility of aiding the child's teachings and the ability to learn. Every page and every exercise in the series was developed by specialist in early childhood education.

Finally, an essential goal of Britannica Discovery Library is to enable adults to participate in the extraordinary experience of the development and teaching of their children!

Każdy z dwunastu tomów serii Britannica Discovery Library został tak zaprojektowany, by dzieci bawiąc się poznawały jednocześnie otaczający je świat. Britannica Discovery Library to lektura, z której korzystać może przez kilka lat, podczas których dzieci przechodzą od etapu słuchania czytanego im tekstu do samodzielnego czytania.

Każdy tom Britannica Discovery Library, oprócz bogato ilustrowanego tekstu, zawiera szereg wartościowych dodatków:
• "Ramki z pytaniami" rozsiane po całym tomie, stanowią ważny element interaktywny, angażujący dziecko w dokonywanie samodzielnych obserwacji, myślenie o sobie samym, a także ,w wielu przypadkach, uruchamianie twórczej wyobraźni w ramach danego tematu.
• "Słowniczek", który podaje definicje trudniejszych lub mniej znanych słów, znajduje się na końców każdego tomu.
• Rozdział "Ciekawe sposoby…" na końcu każdego z pierwszych jedenastu tomów, proponuje zabawy i ciekawe zajęcia związane z tematyką książki. Każde z ćwiczeń ma na celu poszerzenie umiejętności dziecka, a równocześnie umożliwienie mu lepszego zrozumienia świata. Tom dwunasty zawiera wyłącznie gry, zabawy, zagadki itp.
• Rozdział "Jak pomóc dzieciom…" znajdujący się w każdym tomie, dostarcza wskazówek , jak korzystać z zaproponowanych zajęć oraz stanowi bogate źródło informacji na temat rozwoju dziecka, możliwości wspomagania jego nauki i zdolności uczenia się. Każda strona i każde ćwiczenie w naszej serii zostało opracowane przez specjalistów edukacji wczesnodziecięcej.

Wreszcie, istotnym celem Britannica Discovery Library jest umożliwienie dorosłym uczestnictwa w niezwykłym doświadczeniu, jakim jest rozwój i nauka ich dzieci!

Publishing House: Kurpisz Publishing, Poznań 2009
HardCover book, Measures: 7.6" x 9.4" x 0.4"
34 pages, Color Illustrations, English Audio CD
Bilingual Polish / English Language Version
Wydawnictwo: Kurpisz Publishing, Poznań 2009
Twarda oprawa, Format: 19,5 x 24 x 1 cm
Liczba stron: 34, Barwne Ilustracje, Płyta CD angielski
Dwujęzyczna polska / angielska Wersja Językowa

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.